در کشور چین شیر فروش های دوره گرد بزهای خود را سوار بر اتومبیل کرده و هر کس شیر بخواد همانجا برایش می دوشند این روش طرفداران بسیاری در کشور چین پیدا کرده و تازه ترین شیر دنیا لقب گرفته است شیر تازه از تولید به مصرف + عکس ها

در کشور چین شیر فروش های دوره گرد بزهای خود را سوار بر اتومبیل کرده

شیر تازه از تولید به مصرف + عکس ها

شیر تازه از تولید به مصرف + عکس ها

و هر کس شیر بخواد همانجا برایش می دوشند

شیر تازه از تولید به مصرف + عکس ها

شیر تازه از تولید به مصرف + عکس ها

این روش طرفداران بسیاری در کشور چین پیدا کرده

شیر تازه از تولید به مصرف + عکس ها

شیر تازه از تولید به مصرف + عکس ها

و تازه ترین شیر دنیا لقب گرفته است

شیر تازه از تولید به مصرف + عکس ها