آوای انتظار همراه اول امام خامنه ای
آوای انتظار همراه اول امام خامنه ای

آوای انتظار همراه اول | آوای انتظار همراه اول امام خامنه ای نام قطعه : قرآن و تدبر در آن نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری کد آوای انتظار همراه اول : 32779 آوای انتظار امام خامنه ای نام قطعه : حل مشکلات با قرآن نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری کد آوای […]

آوای انتظار همراه اول | آوای انتظار همراه اول امام خامنه ای

آوای انتظار همراه اول امام خامنه ای

نام قطعه : قرآن و تدبر در آن

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول : 32779

آوای انتظار امام خامنه ای

نام قطعه : حل مشکلات با قرآن

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول : 32777

آوای انتظار امام خامنه ای

نام قطعه : عمل قرآنی

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول : 32778

آوای انتظار امام خامنه ای

نام قطعه : محبت و عقیده به قرآن

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول : 32775

آوای انتظار امام خامنه ای

نام قطعه : وضعیت بدر و خیبر

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول : 32781

آوای انتظار امام خامنه ای

نام قطعه : در سایه قرآن

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول : 32776

آوای انتظار امام خامنه ای

نام قطعه : گامی به سمت خدا

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول : 32770

آوای انتظار امام خامنه ای

نام قطعه :  فرهنگ مهاجم

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول : 32769

آوای انتظار امام خامنه ای

نام قطعه :  استحکام نظام

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول : 32768

آوای انتظار امام خامنه ای

نام قطعه :  در راه افتخار

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول : 32767

آوای انتظار امام خامنه ای

نام قطعه :  عرصه روياروئى

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول : 32766

آوای انتظار امام خامنه ای

نام قطعه :  توقف ممنوع

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول : 32773

آوای انتظار امام خامنه ای

نام قطعه :  وجهه دولت آمریکا

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول : 32774

آوای انتظار همراه اول | آوای انتظار همراه اول امام خامنه ای