رکورد گینس سریعترین راه رفتن یک سگ روی دست ها
رکورد گینس سریعترین راه رفتن یک سگ روی دست ها

رکورد گینس سریعترین راه رفتن یک سگ روی دست ها رکورد گینس راه رفتن یک سگ روی پنجه های جلویی طی 5 متر در سریعترین زمان ممکن توسط یک سگ امریکایی بنام کنجو در کتاب گینس ثبت شده است این سگ کوچک در مدت 2.39 ثانیه توانست 5 متر را طی کند ، گفتنیست این […]

رکورد گینس سریعترین راه رفتن یک سگ روی دست ها

رکورد گینس سریعترین راه رفتن یک سگ روی دست ها

رکورد گینس راه رفتن یک سگ روی پنجه های جلویی طی 5 متر در سریعترین زمان ممکن توسط یک سگ امریکایی بنام کنجو در کتاب گینس ثبت شده است

رکوردهای گینس,رکوردهای جهانی گینس,رکوردهای ایرانی گینس

این سگ کوچک در مدت 2.39 ثانیه توانست 5 متر را طی کند ، گفتنیست این رکورد تاریخ 22 دسامبر 2014 در کتاب گینس به ثبت رسیده است

رکوردهای گینس,رکوردهای جهانی گینس,رکوردهای ایرانی گینس

رکورد گینس سریعترین راه رفتن یک سگ روی دست ها