مجموعه کاریکلماتور های شنیدنی
مجموعه کاریکلماتور های شنیدنی

مجموعه کاریکلماتور های شنیدنی | قلقلک کلمات ذهنم کلمات را به بازی گرفته و رفتارم زندگی را. کاریکلماتور های شنیدنی بارش باران، رنگ سیاه شب را برد. کاریکلماتور های شنیدنی قلمی که مغز ندارد حتما آبرویت را خواهد برد. کاریکلماتور های شنیدنی آن قدر به زندگی لبخند زدم که مرا دیوانه پنداشت و ترکم کرد. کاریکلماتور […]

مجموعه کاریکلماتور های شنیدنی | قلقلک کلمات

مجموعه کاریکلماتور های شنیدنی | قلقلک کلمات

ذهنم کلمات را به بازی گرفته و

رفتارم زندگی را.

کاریکلماتور های شنیدنی

بارش باران،

رنگ سیاه شب را برد.

کاریکلماتور های شنیدنی

قلمی که مغز ندارد

حتما آبرویت را خواهد برد.

کاریکلماتور های شنیدنی

آن قدر به زندگی لبخند زدم

که مرا دیوانه پنداشت و ترکم کرد.

کاریکلماتور های شنیدنی

بعضی از خیابان ها دو طرفه اند

و بعضی یک طرفه اما خیابان بی طرف نداریم.

کاریکلماتور های شنیدنی

از هم آغوشی آب و آتش،

فرزندی به نام خاکستر متولد شد.

کاریکلماتور های شنیدنی

خدایا, یارانه را از ما بگیر

اما یار را نه.

کاریکلماتور های شنیدنی

برای اینکه احساس خود بزرگی کند،

از کوه غرور بالا رفت!

کاریکلماتور های شنیدنی

شاید با «ارز» معذرت

مشکل تورم حل شود.

کاریکلماتور های شنیدنی

گاهی احساس دل

بالاتر از منطق است.

مجموعه کاریکلماتور های شنیدنی