مجموعه کاریکلماتور های قشنگ
مجموعه کاریکلماتور های قشنگ

مجموعه کاریکلماتور های قشنگ | قلقلک کلمات در بازی ِ زندگی داور ها هم اخراج می شوند. کاریکلماتور های قشنگ نوک قلم پاچه خوار همیشه چرب است. کاریکلماتور های قشنگ دیدن ِ دریا نگاهی عمیق می خواهد. کاریکلماتور های قشنگ نقاش فقیر، بر بومش خجالت می کشید. کاریکلماتور های قشنگ دود ِ آتش به چشم ِ […]

مجموعه کاریکلماتور های قشنگ | قلقلک کلمات

مجموعه کاریکلماتور های قشنگ | قلقلک کلمات

در بازی ِ زندگی داور ها هم

اخراج می شوند.

کاریکلماتور های قشنگ

نوک قلم پاچه خوار

همیشه چرب است.

کاریکلماتور های قشنگ

دیدن ِ دریا نگاهی عمیق

می خواهد.

کاریکلماتور های قشنگ

نقاش فقیر،

بر بومش خجالت می کشید.

کاریکلماتور های قشنگ

دود ِ آتش

به چشم ِ آسمان می رود.

کاریکلماتور های قشنگ

بعضی ها رو دست ندارند

و بعضی ها زیر دست.

کاریکلماتور های قشنگ

سقوط ِ آبشار آبکیست.

کاریکلماتور های قشنگ

شیر بُز بُز قندی

شکر نمی خواهد.

کاریکلماتور های قشنگ

تنها ماهی ی داخل تنگ هم

از زندگی سیراب شد.

کاریکلماتور های قشنگ

شرکت برق، حتی برای برق کفش هایم هم

تعرفه صادر کرد.

مجموعه کاریکلماتور های قشنگ