مجموعه کاریکلماتور های شنیدنی
مجموعه کاریکلماتور های شنیدنی

مجموعه کاریکلماتور های شنیدنی | قلقلک کلمات چون ریاضی بلد نبود، دیگران را آدم حساب نمی کرد. کاریکلماتور های شنیدنی دیگران کاشتند ولی ما خریدیم و خوردیم! کاریکلماتور های شنیدنی بهترین ترس، ترس از گناه است. کاریکلماتور های شنیدنی کاکتوس مادرزن گل هاست. کاریکلماتور های شنیدنی دریای غم ساحل ندارد پس بیخودی پارو نزن. کاریکلماتور های […]

مجموعه کاریکلماتور های شنیدنی | قلقلک کلمات

مجموعه کاریکلماتور های شنیدنی | قلقلک کلمات

چون ریاضی بلد نبود،

دیگران را آدم حساب نمی کرد.

کاریکلماتور های شنیدنی

دیگران کاشتند

ولی ما خریدیم و خوردیم!

کاریکلماتور های شنیدنی

بهترین ترس،

ترس از گناه است.

کاریکلماتور های شنیدنی

کاکتوس

مادرزن گل هاست.

کاریکلماتور های شنیدنی

دریای غم ساحل ندارد

پس بیخودی پارو نزن.

کاریکلماتور های شنیدنی

آب که گل آلوده شد،

ماهی ها از فرصت استفاده کردند

و همدیگر را بوسیدند.

کاریکلماتور های شنیدنی

آدم ها وقتی به دنیا می آیند برای خودشون گریه میکنند

وقتی هم از دنیا میروند دیگران براشون گریه میکنند.

کاریکلماتور های شنیدنی

بعضی ها برای سربلندی دیگران

تا کمر خم می شوند.

کاریکلماتور های شنیدنی

برای باز شدن اشتهایش

کلید ساز آورد.

کاریکلماتور های شنیدنی

خیلی از معتادها تابلو هستند

ولی ارزش هنری ندارند.

مجموعه کاریکلماتور های شنیدنی