مجموعه کاریکلماتور های قشنگ
مجموعه کاریکلماتور های قشنگ

مجموعه کاریکلماتور های قشنگ | قلقلک کلمات عاشق سکوتی هستم که از فریاد تقاضای پناهندگی میکند. کاریکلماتور های قشنگ خجالت می‌کشید در انظار ظاهر شود چون دل و دماغ نداشت. کاریکلماتور های قشنگ نقطه ، پایانی است بر تمامی مفاهیم زیبای یک جمله. کاریکلماتور های قشنگ برای آنکه حرف های سنگین بزند ، همیشه با ترازو […]

مجموعه کاریکلماتور های قشنگ | قلقلک کلمات

مجموعه کاریکلماتور های قشنگ | قلقلک کلمات

عاشق سکوتی هستم

که از فریاد تقاضای پناهندگی میکند.

کاریکلماتور های قشنگ

خجالت می‌کشید در انظار ظاهر شود

چون دل و دماغ نداشت.

کاریکلماتور های قشنگ

نقطه ، پایانی است

بر تمامی مفاهیم زیبای یک جمله.

کاریکلماتور های قشنگ

برای آنکه حرف های سنگین بزند ،

همیشه با ترازو آنها را وزن می کند.

کاریکلماتور های قشنگ

تصمیم داشت با چند گل

به خواستگاری دختر داور فوتبال برود.

کاریکلماتور های قشنگ

با عشق زمان فراموش می‌شود،

شاید با زمان هم عشق فراموش شود!

کاریکلماتور های قشنگ

بمیرید ،

تا در مصرف زندگی صرفه جویی کنید.

کاریکلماتور های قشنگ

پرنده ی محبوس تا پرواز ،

بیش از یک قفس فاصله نداشت.

کاریکلماتور های قشنگ

در زمستان وقتی تصویر درخت در آب افتاد

آنقدر ماهی گلرنگ روی شاخه هایش نشست

که مثل درخت بهاری غرق شکوفه شد

کاریکلماتور های قشنگ

کنسرو ماهی ،

همان گردهمایی ماهی هاست.

مجموعه کاریکلماتور های قشنگ