مجموعه کاریکلماتور های جذاب و زیبا
مجموعه کاریکلماتور های جذاب و زیبا

مجموعه کاریکلماتور های جذاب و زیبا | قلقلک کلمات حوصله که سر برود ، اجاق زندگی خاموش میشود ! کاریکلماتور های جذاب و زیبا در خوش نویسی ایرانی ، خط فقر بیش از خطوط زیبای دیگر دلبری می کند. کاریکلماتور های جذاب و زیبا اگر حرف مفت را می خریدند ، الان میلیاردر بودم ! کاریکلماتور […]

مجموعه کاریکلماتور های جذاب و زیبا | قلقلک کلمات

مجموعه کاریکلماتور های جذاب و زیبا | قلقلک کلمات

حوصله که سر برود ،

اجاق زندگی خاموش میشود !

کاریکلماتور های جذاب و زیبا

در خوش نویسی ایرانی ،

خط فقر بیش از خطوط زیبای دیگر دلبری می کند.

کاریکلماتور های جذاب و زیبا

اگر حرف مفت را می خریدند ،

الان میلیاردر بودم !

کاریکلماتور های جذاب و زیبا

عاشق پرنده ای هستم

که آزادیش را با آب و دانه معاوضه نمی کند.

کاریکلماتور های جذاب و زیبا

راننده تاکسی اسکناس روگرفت وبهم گفت:

یک نفری؟

مکث کردم وگفتم:

خیلی وقته!

کاریکلماتور های جذاب و زیبا

گریه

تمام شادی چشمانم را ربود.

کاریکلماتور های جذاب و زیبا

برای اینکه کفشهایش را برق بیاندازد ،

بندهای آن را در پریز فرو میکرد !

کاریکلماتور های جذاب و زیبا

عمر هزار پا،

کفاف بستن بند کفشهایش را نمیدهد.

کاریکلماتور های جذاب و زیبا

موجود بدبین

با خورشید آدم برفی می سازد

کاریکلماتور های جذاب و زیبا

گل نیلوفر به علت علاقه زیادش به کاکتوس

خودش را دور سیم خاردار پیچاند.

مجموعه کاریکلماتور های جذاب و زیبا