مجموعه کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب
مجموعه کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب

مجموعه کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب | قلقلک کلمات دانش تنها سرمایه ای است که به تاراج نمی رود کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب هر کس تاوان راهی را می دهد که خود برگزیده است کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب وقتی خوابیدم حقیقت را در خواب دیدم. کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب کسی که در ساحل […]

مجموعه کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب | قلقلک کلمات

مجموعه کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب | قلقلک کلمات

دانش تنها سرمایه ای است

که به تاراج نمی رود

کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب

هر کس تاوان راهی را می دهد

که خود برگزیده است

کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب

وقتی خوابیدم

حقیقت را در خواب دیدم.

کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب

کسی که در ساحل آرزوها گام بر می دارد

بالاخره در دریای رویا غرق می شود!

کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب

انسان باید انتخاب کند

نه اینکه سرنوشت خود را بپذیرد

کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب

 چیزی به نام شکست وجود ندارد

آن چه بدست می آید، نتیجه است و بس.

کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب

آدم خوش بین

شیطان را هم فرشته می بیند.

کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب

 از زندگی آن چه لیاقتش را داریم

به ما می رسد

نه آن چه آرزویش را داریم.

کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب

 بعضی ها با اینکه خیاط نیستند

اما خوب وصله هایی به آدم می چسبانند !

کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب

کار کردن خوب است

اما زندگی کردن را نباید فراموش کرد.

مجموعه کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب