مجموعه کاریکلماتور های قشنگ
مجموعه کاریکلماتور های قشنگ

مجموعه کاریکلماتور های قشنگ | قلقلک کلمات بیشتر اوقات، موهای سرم را با لالایی سشوار می خوابانم کاریکلماتور های قشنگ چشمانش شور بود اما خودش بی نمک. کاریکلماتور های قشنگ دلم برای آدم های گرسنه کباب است کاریکلماتور های قشنگ در امواج نگاهش این کشتی دلم بود که غرق شد کاریکلماتور های قشنگ برای باز شدن […]

مجموعه کاریکلماتور های قشنگ | قلقلک کلمات

مجموعه کاریکلماتور های قشنگ | قلقلک کلمات

بیشتر اوقات،

موهای سرم را با لالایی سشوار می خوابانم

کاریکلماتور های قشنگ

چشمانش شور بود

اما خودش بی نمک.

کاریکلماتور های قشنگ

دلم برای آدم های گرسنه

کباب است

کاریکلماتور های قشنگ

در امواج نگاهش

این کشتی دلم بود که غرق شد

کاریکلماتور های قشنگ

برای باز شدن بختش

کلید ساز آورد

کاریکلماتور های قشنگ

وقتی غمگینم

نگاهم کدر می شود

کاریکلماتور های قشنگ

در مواقع بیکاری

مشغول قتل عام ایام هستم

کاریکلماتور های قشنگ

در مسابقه ماست خوری

همه روسفید شدند.

کاریکلماتور های قشنگ

بعضی افراد شکمو

فقط کتاب آشپزی را می خوانند

کاریکلماتور های قشنگ

شنا کردن در جهت جریان آب

از ماهی مرده هم بر می آید

مجموعه کاریکلماتور های قشنگ