مجموعه کاریکلماتور های زیبا
مجموعه کاریکلماتور های زیبا

مجموعه کاریکلماتور های زیبا | قلقلک کلمات پشه ها با پوست تنم دارت بازی می کنند کاریکلماتور های زیبا گل شیپوری نوازنده بزرگ ارکستر باغ است کاریکلماتور های زیبا شاید حکیم نظامی پزشک ارتش بوده است کاریکلماتور های زیبا خیلی ها بزرگ می شوند اما به بزرگی نمی رسند کاریکلماتور های زیبا وقتی کاسه سرم داغ […]

مجموعه کاریکلماتور های زیبا | قلقلک کلمات

مجموعه کاریکلماتور های زیبا | قلقلک کلمات

پشه ها با پوست تنم دارت بازی می کنند

کاریکلماتور های زیبا

گل شیپوری

نوازنده بزرگ ارکستر باغ است

کاریکلماتور های زیبا

شاید حکیم نظامی

پزشک ارتش بوده است

کاریکلماتور های زیبا

خیلی ها بزرگ می شوند

اما به بزرگی نمی رسند

کاریکلماتور های زیبا

وقتی کاسه سرم داغ می شود

افکارم را فوت می کنم.

کاریکلماتور های زیبا

شنا کردن در جهت جریان آب

از ماهی مرده هم بر می آید

کاریکلماتور های زیبا

گاهی

به نحو ناهنجاری به هنجارها می رسیم

کاریکلماتور های زیبا

در مسابقه ماست خوری

همه روسفید شدند.

کاریکلماتور های زیبا

مثل زود پز باش

در حالی که می جوشی به آرامی سوت بزن

کاریکلماتور های زیبا

آن ها که بلند فکر می کنند

هیچ وقت کوتاه نمی آیند.

مجموعه کاریکلماتور های زیبا