مجموعه کاریکلماتور های باحال
مجموعه کاریکلماتور های باحال

مجموعه کاریکلماتور های باحال | قلقلک کلمات اگر خودتان را به آن راه زده اید، مواظب باشید گم نشوید. کاریکلماتور های باحال گاهی حتی تاجر نمک هم نمک نشناس می شود کاریکلماتور های باحال شاید فکاهی همان فکر کاهی باشد. کاریکلماتور های باحال بعضی از محرم ها با یک نقطه مجرم می شوند کاریکلماتور های باحال […]

مجموعه کاریکلماتور های باحال | قلقلک کلمات

مجموعه کاریکلماتور های باحال | قلقلک کلمات

اگر خودتان را به آن راه زده اید،

مواظب باشید گم نشوید.

کاریکلماتور های باحال

گاهی حتی تاجر نمک

هم نمک نشناس می شود

کاریکلماتور های باحال

شاید فکاهی

همان فکر کاهی باشد.

کاریکلماتور های باحال

بعضی از محرم ها

با یک نقطه مجرم می شوند

کاریکلماتور های باحال

آن قدر دوست داشتنی بود

که ایستاده هم به دل می نشست

کاریکلماتور های باحال

زیبایی اش را

به لوازم آرایشش تبریک گفتم

کاریکلماتور های باحال

یعضی ها صدایشان ضعیف است

و بعضی ها گوش هایشان کثیف

کاریکلماتور های باحال

وقتی به «گذشته» بر می گردم

از «حال» می روم

کاریکلماتور های باحال

آتشفشان درون گاهی با فریاد

و گاهی با اشک فوران می زند

کاریکلماتور های باحال

هشت به هفت گفت :

من روی پاهای خودم ایستاده ام

اما تو خیلی سر به هوایی

مجموعه کاریکلماتور های باحال