مجموعه کاریکلماتور های قشنگ و جدید
مجموعه کاریکلماتور های قشنگ و جدید

مجموعه کاریکلماتور های قشنگ و جدید | قلقلک کلمات به دنبال شادی باشید غم ها خودشان ما را پیدا می کنند. کاریکلماتور های قشنگ و جدید آن هایی که بلند فکر می کنند هیچ وقت کوتاه نمی آیند. کاریکلماتور های قشنگ و جدید ازدواج بد وجود ندارد، این زن و شوهرها هستند که بد می شوند. […]

مجموعه کاریکلماتور های قشنگ و جدید | قلقلک کلمات

مجموعه کاریکلماتور های قشنگ و جدید | قلقلک کلمات

به دنبال شادی باشید

غم ها خودشان ما را پیدا می کنند.

کاریکلماتور های قشنگ و جدید

آن هایی که بلند فکر می کنند

هیچ وقت کوتاه نمی آیند.

کاریکلماتور های قشنگ و جدید

ازدواج بد وجود ندارد،

این زن و شوهرها هستند که بد می شوند.

کاریکلماتور های قشنگ و جدید

بعضی ها با نردبان قدرت،

از دیوار حاشا بالا می روند.

کاریکلماتور های قشنگ و جدید

این اولین و آخرین زندگی شماست،

اعتیاد چرا؟

کاریکلماتور های قشنگ و جدید

قیافه ام پاییزی است،

اما دلم بهاری

کاریکلماتور های قشنگ و جدید

قلم کم حرف

عمرش طولانی است.

کاریکلماتور های قشنگ و جدید

همه انسان ها شاعرند،

چرا که روزی غزل خداحافظی را می خوانند.

کاریکلماتور های قشنگ و جدید

واژه سکوت،

نیازی به مترجم ندارد.

کاریکلماتور های قشنگ و جدید

در محضر عشق، شش دانگ دلش را

به نام معشوق سند زد.

مجموعه کاریکلماتور های قشنگ و جدید