کلم غول پیکر + عکس ها این کلم با وزن تقریبی 27 کیلو 20 برابر دیگر گل‌ کلم ها وزن دارد یک کشاورز 69 ساله توانسته بزرگ‌ترین گل‌کلم جهان را پرورش دهد این کشاورز انگلیسی که پیتر گلزبروک نام دارد در زمینه پرورش بزرگ‌ترین سبزیجات جهان تاکنون پنج رکورد را از آن خود کرده است […]

کلم غول پیکر + عکس ها

این کلم با وزن تقریبی 27 کیلو 20 برابر دیگر گل‌ کلم ها وزن دارد

کلم غول پیکر + عکس ها

کلم غول پیکر + عکس ها

یک کشاورز 69 ساله توانسته بزرگ‌ترین گل‌کلم جهان را پرورش دهد

کلم غول پیکر + عکس ها

کلم غول پیکر + عکس ها

این کشاورز انگلیسی که پیتر گلزبروک نام دارد در زمینه پرورش بزرگ‌ترین سبزیجات جهان

تاکنون پنج رکورد را از آن خود کرده است

کلم غول پیکر + عکس ها