غازها هم وارد مدلینگ شدند + عکس ها
غازها هم وارد مدلینگ شدند + عکس ها

غازها هم وارد مدلینگ شدند + عکس ها غازهایی که لباس های گران قیمتی به تن داشتند وقتی از میان شهر سیدنی در استرالیا گذشتن تمام بینندگان را شوکه کردند در نظرسنجی که بعمل امد مردم به غازهای عروس و داماد رای بیشتری دادند و تیپ انها را از تمام غازها برتر دانستند گفتنیست طراح […]

غازها هم وارد مدلینگ شدند + عکس ها

عکس غاز , عکس اردک , عکس مدل شدن غازها

غازهایی که لباس های گران قیمتی به تن داشتند

عکس غاز , عکس اردک , عکس مدل شدن غازها

وقتی از میان شهر سیدنی در استرالیا گذشتن تمام بینندگان را شوکه کردند

عکس غاز , عکس اردک , عکس مدل شدن غازها

در نظرسنجی که بعمل امد مردم به غازهای عروس و داماد رای بیشتری دادند و تیپ انها را از تمام غازها برتر دانستند

عکس غاز , عکس اردک , عکس مدل شدن غازها

گفتنیست طراح این کار نیت خود را علاقه ی بیش از حد به غازها بیان کرده و اضافه کرده اگر این غازها انسان بودن با تولید انبوه لباس میلیونر می شدند

عکس غاز , عکس اردک , عکس مدل شدن غازها

غازها هم وارد مدلینگ شدند + عکس ها