رکورد جالب گینس سریعترین شیشه پاکن تری باروز توانست رکورد جالبی برای خود ثبت کند او توانست لقب سریع ترین شیشه پاکن جهان را برای خود ثبت کند او در 9 ثانیه سه شیشه  114 در 114 سانتی متری را پاک کند ضمنا او از 9 لیتر آب استفاده کرد و رکورد خود را در […]

رکورد جالب گینس سریعترین شیشه پاکن

رکورد گینس سریعترین شیشه پاکن

تری باروز توانست رکورد جالبی برای خود ثبت کند

او توانست لقب سریع ترین شیشه پاکن جهان را برای خود ثبت کند

رکورد گینس سریعترین شیشه پاکن

او در 9 ثانیه سه شیشه  114 در 114 سانتی متری را پاک کند

ضمنا او از 9 لیتر آب استفاده کرد و رکورد خود را در بلکپول انکلستان ثبت کرد

رکورد گینس سریعترین شیشه پاکن