رکورد گینس گرفتن دیسک توسط سگ این سگ فوق العاده باهوش کاری غیرممکن را ممکن کرده است و رکورد زده است این سگ متعلق به ادوارد واتسون از ایالات متحده امریکا می باشد او توانسته 7 دیسکی که به سمتش پرتاب شده را بگیرد و بدون آنکه دیسکی از دهانش بیفتد همه را در دهانش […]

رکورد گینس گرفتن دیسک توسط سگ

رکورد گینس گرفتن دیسک توسط سگ

این سگ فوق العاده باهوش کاری غیرممکن را ممکن کرده است و رکورد زده است

این سگ متعلق به ادوارد واتسون از ایالات متحده امریکا می باشد

رکورد گینس گرفتن دیسک توسط سگ

او توانسته 7 دیسکی که به سمتش پرتاب شده را بگیرد

و بدون آنکه دیسکی از دهانش بیفتد همه را در دهانش نگه دارد !

رکورد گینس گرفتن دیسک توسط سگ