دل نوشته دل دریا دلنوشته های عاشقانه و زیبا دريا ، دريا ، با من بيا آرام در آغوشم جا گير احساسم كن با موج هايت صدايم كن با نسيمت با غروبت مستم كن دريا يادت است ،آن روز دلگير غروب با دلي آزرده خاطر،با تمام وجود اشكهايم را به تو دادم به امانت و […]

دل نوشته

دل نوشته

دل نوشته دل دریا

دلنوشته های عاشقانه و زیبا

دريا ، دريا ، با من بيا

آرام در آغوشم جا گير

احساسم كن با موج هايت

صدايم كن با نسيمت

با غروبت مستم كن دريا

يادت است ،آن روز دلگير غروب

با دلي آزرده خاطر،با تمام وجود

اشكهايم را به تو دادم به امانت

و تو اي هستي من

چه عاشقانه مهمانم كردي تا به قيامت

هر روز از ان ساحل سنگي گذري كردم

به اميدي كه باز گرداني اشكهاي بي جوابم

حال تو بگو

تو بگو دريا ،با آن دل آبي نازت

اشكهاي اين دل من بي رحمند

يا تو با آن موج گرانت ،دريا

دل نوشته دل دریا

دلنوشته های عاشقانه و زیبا

اثر ز.ب(نيلا…)

دل نوشته دل دریا

دلنوشته های عاشقانه و زیبا