داستان ضرب المثل هیهات هیهات
داستان ضرب المثل هیهات هیهات

داستان ضرب المثل هیهات هیهات | داستان ضرب المثل هیهات هیهات عبارت بالا که جنبه افسوس و ندامت دارد هنگامي به کار برده مي شود که از انجام کاري نادم و متاسف شده باشند و يا بخواهند کسي را از ارتکاب به اعمال غير معقول که ناشي از علت جهالت يا جواني است بر حذر دارند. […]

داستان ضرب المثل هیهات هیهات | داستان ضرب المثل

داستان ضرب المثل هیهات هیهات | داستان ضرب المثل

هیهات هیهات

عبارت بالا که جنبه افسوس و ندامت دارد هنگامي به کار برده مي شود

که از انجام کاري نادم و متاسف شده باشند

و يا بخواهند کسي را از ارتکاب به اعمال غير معقول که ناشي از علت جهالت يا جواني است بر حذر دارند.

عبارت بالا که جنبه افسوس و ندامت دارد هنگامي به کار برده مي شود که از آيه 36 از سوره مبارکه المومنون است

که پس از شرح مقدمه اي به عبارت: هيهات، هيهات لما توعدون ختم می شود.

خدای تعالی در اين سوره از قرآن کريم

پس از آنکه از کيفيت خلقت بشر به وسيله نطفه و علقه ( خون منعقد شده) و گوشت و استخوان بحث می کند

و آيه فتبارک الله احسن الخالقين را با خلقت زيبای آدمی نازل می فرمايد

آن گاه راه سعادت و درستکاري را از رهگذر طاعت و تسليم و توحيد و فروتني و انجام فرايض موضوعه مي آموزد

و با ارسال مثل از طوفان نوح و ساير گرفتاريهايی که دامنگير اقوام ضاله نظير ثمود

داستان ضرب المثل هیهات هیهات | داستان ضرب المثل

و عاد و لوط و… شده است آدمي را از طريق شرک و ضلالت برحذر مي دارد و جداً نهی مي کند

که جز خداي يگانه را پرستش نکند و از صراط مستقيم توحيد و يکتاپرستي منحرف نشود:

اعبدوالله مالکم من اله غيره افلاتتقون، آيه 24.

زيرا از اصنام چوبي و بتهاي سنگي و بشر ضعيف و زبون نظير فرعون کاري ساخته نيست

تا خدايي کنند و نياز مخلوق را از هر حيث برآورند.

داستان ضرب المثل هیهات هیهات