آیا می دانید چرا پرنده منقار شاخی، جفت خود را زندانی می کند؟
آیا می دانید چرا پرنده منقار شاخی، جفت خود را زندانی می کند؟

آیا می دانید چرا پرنده منقار شاخی، جفت خود را زندانی می کند؟ برای آنکه دشمن نتواند بداخل نفوذ کند! منقار شاخی ها پرندگانی کنجکاو هستند. آنها در افریقا و بخش هایی از آسیا زندگی می کنند. این پرندگان منقارهای بزرگ و کلاهک های شاخی در زیر دارند. برآمدگی روی منقار آنها بطرز عجیبی در […]

آیا می دانید چرا پرنده منقار شاخی، جفت خود را زندانی می کند؟

آیا می دانید چرا پرنده منقار شاخی، جفت خود را زندانی می کند؟

برای آنکه دشمن نتواند بداخل نفوذ کند! منقار شاخی ها پرندگانی کنجکاو هستند. آنها در افریقا و بخش هایی از آسیا زندگی می کنند. این پرندگان منقارهای بزرگ و کلاهک های شاخی در زیر دارند. برآمدگی روی منقار آنها بطرز عجیبی در انتها بر می گردد و تا حدودی به شاخ کرگدن شباهت دارد.
منقار شاخی ها معمولا آشیانه های خود را در درختان توخالی درست می کنند. ماده این پرنده روی تخم ها می خوابد و پرنده نر در ورودی سوراخ را با گل مرطوب می بندد تا همسر و جوجه هایش را از دست مهاجمین و صیادان در امان بدارد. پرنده نر از یک سوراخ کوچک تا چند هفته به جفت و جوجه هایش غذا می رساند. هنگامی که جوجه های جوان پر دربیاورند ورودی آشیانه خود را با منقارهای قوی خود باز نموده و به بیرون پرواز می کنند.

نوک‌شاخان تنها پرندگانی هستند که دو مهره نخست گردنشان در هم جوش خورده و یکی شده‌است. این امر احتمالاً برای ایجاد پایه‌ای قوی‌تر برای حمل منقار سنگین بوده‌است. این پرندگان تک‌همسر هستند.