دل نوشته بلند و زیبای کلافه ام
دل نوشته بلند و زیبای کلافه ام

دل نوشته بلند و زیبای کلافه ام افسرده ام کلافه ام حالم را کسی نمی فهمد … ! *** نالان و بی حال و درمانده ام ولی حالم را کسی نمی فهمد … ! *** چه بیهوده خوش و سرمست و ظاهراً خوبم اما حالم را کسی نمی فهمد … ! *** تمام تلاشم بودن […]

دل نوشته بلند و زیبای کلافه ام

دل نوشته , دلنوشته زیبا

افسرده ام

کلافه ام

حالم را کسی نمی فهمد … !

***

نالان و

بی حال و

درمانده ام ولی

حالم را کسی نمی فهمد … !

***

چه بیهوده خوش و

سرمست و

ظاهراً خوبم اما

حالم را کسی نمی فهمد … !

***

تمام تلاشم بودن است و

ماندن است و

زندگی کردن دریغا که

حالم را کسی نمی فهمد … !

***

کلافه ام

بفهمیدم … !

صاحب اثر : feedback

I am pretty frustrated del posts

دل نوشته بلند و زیبای کلافه ام