دل نوشته یادم آمد یادم آمد این بار صدای باد یادم آورد روزی که دستانمان را همچون باد نوازش کردیم احساس لطافت می کردم روحم سیراب شد از این زیبایی *** یادم آمد این بار صدای باران یادم آورد روزی که چتر عشق را بر سر گذاشتیم احساس تر شدن می کردم روحم سیراب شد […]

دل نوشته یادم آمد

دلنوشته

دلنوشته

یادم آمد

این بار صدای باد یادم آورد

روزی که دستانمان را همچون باد نوازش کردیم

احساس لطافت می کردم

روحم سیراب شد از این زیبایی

***

یادم آمد

این بار صدای باران یادم آورد

روزی که چتر عشق را بر سر گذاشتیم

احساس تر شدن می کردم

روحم سیراب شد از این زیبایی

***

یادم آمد

این بار صدای سکوت آمد

سکوتی که میان من و تو گذشت

منتظر ماندم زیر این باد زیر این باران

همچنان منتظر ماندم

لحظه ها بی سخن گذشت

اما باز یادم آمد که گویی در همین سکوت چیزی گران بها دارم

آن تو هستی

هرچه می خواهد سکوت باشد مهم نیست

مهم آنست که تو هستی

باش تا ابد در کنارم

زیر باد

زیر باران

در سکوت

زیر چتر آسمان

نویسنده این دل نوشته : feedback

در دسته بندی : دل نوشته

دل نوشته یادم آمد