داستان آموزنده در مورد تصمیم درست
داستان آموزنده در مورد تصمیم درست

داستان آموزنده در مورد تصمیم درست مردی زیر باران از دهکده کوچکی می گذشت . خانه ای دید که داشت می سوخت و مردی را دید که وسط شعله ها در اتاق نشیمن نشسته بود . مسافر فریاد زد : هی ، خانه ات آتش گرفته است! مرد جواب داد : میدانم . مسافر گفت […]

داستان آموزنده در مورد تصمیم درست

داستان آموزنده در مورد تصمیم درست , داستان تصمیم درست

مردی زیر باران از دهکده کوچکی می گذشت .

خانه ای دید که داشت می سوخت و مردی را دید که وسط شعله ها در اتاق نشیمن نشسته بود .

مسافر فریاد زد : هی ، خانه ات آتش گرفته است!

مرد جواب داد : میدانم .

مسافر گفت : پس چرا بیرون نمی آیی؟

مرد گفت : آخر بیرون باران می آید .

مادرم همیشه می گفت اگر زیر باران بروی ، سینه پهلو می کنی

نتیجه گیری : خردمند کسی است که وقتی مجبور شود بتواند موقعیتش را ترک کند .

داستان آموزنده در مورد تصمیم درست