دانستنی های جالب و جدید آیا می دانستید که اولين مردماني كه آتش را در جهان كشف كردند ايرانيان بودند دانستنی های جالب و جدید آیا می دانستید اولين مردماني كه عطر را براي خوشبو شدن بدن ساختند ايرانيان بودند دانستنی های جالب و جدید آیا می دانستید اولين مردماني كه مقياس سنجش اجسام را كشف كردند […]

دانستنی های جالب و جدید

دانستنی های جالب و جدید

دانستنی های جالب و جدید

آیا می دانستید که اولين مردماني كه آتش را در جهان كشف كردند ايرانيان بودند

دانستنی های جالب و جدید

آیا می دانستید اولين مردماني كه عطر را براي خوشبو شدن بدن ساختند ايرانيان بودند

دانستنی های جالب و جدید

آیا می دانستید اولين مردماني كه مقياس سنجش اجسام را كشف كردند ايرانيان بودند

دانستنی های جالب و جدید

آیا می دانستید اولين مردماني كه نخ را كشف كردند و موفق به ريسيدن آن شدند ايرانيان بودند

دانستنی های جالب و جدید

آیا می دانستید اولين مردماني كه كشاورزي را جهت كاشت و برداشت كشف كردند ايرانيان بودند

دانستنی های جالب و جدید

آیا می دانستید اولين مردماني كه مس را كشف كردند ايرانيان بودند

دانستنی های جالب و جدید

آیا می دانستید اولين مردماني كه به كرويت زمين پي بردند ايرانيان بودند

دانستنی های جالب و جدید

آیا می دانستید اولين مردماني كه زغال سنگ را كشف كردند ايرانيان بودند

دانستنی های جالب و جدید

آیا می دانستید اولين مردماني كه سکه را در جهان ضرب كردند ايرانيان بودند

دانستنی های جالب و جدید

آیا می دانستید اولين مردماني كه اسب را به جهان هديه كردند ايرانيان بودند

دانستنی های جالب و جدید

آیا می دانستید بیشتر هواپیما ها صندلی شماره 13 را ندارند

دانستنی های جالب و جدید

آیا می دانستید جمعیت میمون های هند بیش از 50 میلیون است

دانستنی های جالب و جدید

آیا می دانستید ایرانیان اولین کسانی بودند که نخ را کشف کردند

دانستنی های جالب و جدید

آیا می دانستید یک نوع وزغ  در جهان وجود دارد

که در بدن خود سم کافی برای کشتن 2200 نفر آدم را دارد

دانستنی های جالب و جدید

آیا می دانستید بزرگترین دریای دنیا دریای مدیترانه هست

و بیشترین عمق آن به 4500 متر می رسد

دانستنی های جالب و جدید