دعوای جالب دو سنجاب + عکس ها
دعوای جالب دو سنجاب + عکس ها
در 99 درصد مواقع سنجاب ها به یکدیگر حمله نمی کنند. دفاع آنها به این صورت است که یکدیگر را دنبال می کنند...

دعوای جالب دو سنجاب + عکس ها

دعوای جالب دو سنجاب + عکس ها

در ۹۹ درصد مواقع سنجاب ها به یکدیگر حمله نمی کنند

دعوای جالب دو سنجاب + عکس ها

دفاع آنها به این صورت است که یکدیگر را دنبال می کنند

دعوای جالب دو سنجاب + عکس ها

یا اینکه با شکلک در آوردن از غذای خود مراقبت می کنند

دعوای جالب دو سنجاب + عکس ها

اما انگار این غذا ارزش دعوا را داشته …