دعوای جالب دو سنجاب + عکس ها در 99 درصد مواقع سنجاب ها به یکدیگر حمله نمی کنند دفاع آنها به این صورت است که یکدیگر را دنبال می کنند یا اینکه با شکلک در آوردن از غذای خود مراقبت می کنند اما انگار این غذا ارزش دعوا را داشته …

دعوای جالب دو سنجاب + عکس ها

دعوای جالب دو سنجاب + عکس ها

دعوای جالب دو سنجاب + عکس ها

دعوای جالب دو سنجاب + عکس ها

دعوای جالب دو سنجاب + عکس ها

در 99 درصد مواقع سنجاب ها به یکدیگر حمله نمی کنند

دعوای جالب دو سنجاب + عکس ها

دعوای جالب دو سنجاب + عکس ها

دفاع آنها به این صورت است که یکدیگر را دنبال می کنند

دعوای جالب دو سنجاب + عکس ها

دعوای جالب دو سنجاب + عکس ها

یا اینکه با شکلک در آوردن از غذای خود مراقبت می کنند

دعوای جالب دو سنجاب + عکس ها

دعوای جالب دو سنجاب + عکس ها

اما انگار این غذا ارزش دعوا را داشته …