تست هوش جالب توپ های داخل محفظه
تست هوش جالب توپ های داخل محفظه

تست هوش جالب توپ های داخل محفظه ۹ توپ داریم که یکی با بقیه متفاوت است. می خواهیم این گوی را از سمت چپ، به سمت راست محفظه منتقل کنیم، البته با کمترین حرکت ممکن. چند حرکت لازم است تا این انتقال انجام شود؟ . . . . . . . . . پاسخ تست […]

تست هوش جالب توپ های داخل محفظه

تست هوش با جواب , تست آی کیو , تست هوش تصویری

۹ توپ داریم که یکی با بقیه متفاوت است. می خواهیم این گوی را از سمت چپ، به سمت راست محفظه منتقل کنیم، البته با کمترین حرکت ممکن. چند حرکت لازم است تا این انتقال انجام شود؟

تست هوش با جواب , تست آی کیو , تست هوش تصویری

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ تست هوش :

۷ بار

تست هوش با جواب , تست آی کیو , تست هوش تصویری

تست هوش جالب توپ های داخل محفظه