تست هوش جالب حذف گزینه متفاوت
تست هوش جالب حذف گزینه متفاوت

تست هوش جدید | تست هوش حذف گزینه متفاوت نمکستان » با این تست هوش به ظاهر ساده هوش خود را محکی بزنید ، باید گزینه ای که با دیگر شکل ها متفاوت است را بیابید ! به تصویر بالا نگاه کنید. یکی از 9 گزینه ای که می بینید باید از بین گزینه ها […]

تست هوش جدید | تست هوش حذف گزینه متفاوت

معما تست هوش با جواب تست هوش جدید تست هوش سخت test hoosh jsj i,a

نمکستان » با این تست هوش به ظاهر ساده هوش خود را محکی بزنید ، باید گزینه ای که با دیگر شکل ها متفاوت است را بیابید !

به تصویر بالا نگاه کنید. یکی از 9 گزینه ای که می بینید باید از بین گزینه ها حذف شود. آیا می توانید بگویید کدامیک و چرا؟

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

پاسخ تست هوش ::: گزینه 3

شکل های این سوال، دو به دو، مکمل هم هستند ، بجز گزینه 3 که تنهاست.

1-5

2-4

3

6-7

8-9

 تست هوش جالب حذف گزینه متفاوت

منابع:ihoosh.ir