مسیج فلسفی سخنان دانشمندان از زندگی خود لذت ببريد بدون آنکه آنرا با زندگی ديگران مقايسه کنيد کندورسه مسیج فلسفی سخنان دانشمندان يکی از ناشناخته ترين لذت ها در زندگی حرف زدن با خويشتن است فرانسيس رواتر مسیج فلسفی سخنان دانشمندان تا از عادت پرستی بدر نيائی و دست برنداری ، حقيقت ورز نشوی عين […]

مسیج فلسفی سخنان دانشمندان

مسیج فلسفی سخنان دانشمندان

مسیج فلسفی سخنان دانشمندان

از زندگی خود لذت ببريد

بدون آنکه آنرا با زندگی ديگران مقايسه کنيد

کندورسه

مسیج فلسفی سخنان دانشمندان

يکی از ناشناخته ترين لذت ها در زندگی حرف زدن با خويشتن است

فرانسيس رواتر

مسیج فلسفی سخنان دانشمندان

تا از عادت پرستی بدر نيائی و دست برنداری ، حقيقت ورز نشوی

عين القضاه همدانی

مسیج فلسفی سخنان دانشمندان

منشاء غم های گران را بيشتر در وجود خود جستجو کنيد

تا در وجود ديگران

پل پوژه

مسیج فلسفی سخنان دانشمندان

کارهای تکراری ما نشانه شخصيت ماست

ارسطو

مسیج فلسفی سخنان دانشمندان

اراده های ضعيف همواره به صورت حرف و گفتار خودنمائی می کنند

ليکن اراده قوی جز در لباس عمل و کردار ظهور نمی يابد

گوستاو لوبون

مسیج فلسفی سخنان دانشمندان

برای يک کشتی که معلوم نيست به کدام بندرگاه می رود

باد موافق معنا ندارد

ميشل دو مونتی

مسیج فلسفی سخنان دانشمندان

یکی از دشوارترين کارها برای هر فرد آن است

که روی سطح يخ زده ومرطوب زمين بخورد و وقتی بلند می شود ، خدا را شکر کند

لرد باکلی

مسیج فلسفی سخنان دانشمندان

ما در جوار يکديگر زندگی می کنبم

پس اولين مقصود ما در زندگی اين است که به يکديگر محبت کنيم

و اگر نمی تواني دست کم ديگران را آزار ندهيم

دالائی لاما

مسیج فلسفی سخنان دانشمندان

اگر بدنبال فرصت ها بگرديم چند برابر می شوند

و اگر آنها را ناديده بگيريم از ميان می روند

جان ويکر

مسیج فلسفی سخنان دانشمندان

هرگاه کسی که نيکی می کند

با نتيجه آن خود را مشغول نسازد

آنوقت حس غضب و خود خواهی در قلب او خاموش می شود

بودا

مسیج فلسفی سخنان دانشمندان

مشورت کنيد و افکار خود را با هم بسنجيد

تا از ميان آنها راستی زائيده شود

حضرت علی (ع)

مسیج فلسفی سخنان دانشمندان

کسی که می خواهد درو کند بايد بکارد

همچنین بخوانید:  سخنان بزرگان جهان | سخنان بزرگان

مثل آلمانی

مسیج فلسفی سخنان دانشمندان

انسان دانا به جای آنکه در انتظار رسيدن فرصت خوب در زندگی باشد

خود آنرا به وجود می آورد

فرانسيس بيکن

مسیج فلسفی سخنان دانشمندان

شکر گزاری نه تنها بزرگترين فضيلت است

بلکه منشاء ساير نيکی ها نيز هست

سيسرو

مسیج فلسفی سخنان دانشمندان

اگر يکی از مشتاقان کتاب هستيد

بزرگترين خوشبختی جهان را دارا هستيد

ژول کاراوتی

مسیج فلسفی سخنان دانشمندان

حافظه خوب ، حافظه ای است که بداند چگونه امور بی اهميت را فراموش کند

کليفتون فادیمن

مسیج فلسفی سخنان دانشمندان

بزرگترين فن زندگی استفاده از فرصت های بی نظيری است که بر ما می گذرد

سالوبيل

مسیج فلسفی سخنان دانشمندان