اس ام اس جدید و ناب سری ۲۱
اس ام اس جدید و ناب سری ۲۱

اس ام اس جدید و ناب اردیبهشت گرم یاد آورے یانہ من از یادت نمیکاھم اس ام اس جدید و ناب اردیبهشت سلامتے روزاے بےکسے روزایے که درو دیوار ھم دلشون به حالت میسوزہ روزایے که یه بغض تو گلوتہ یه جملہ ھمش میاد تو ذھنت؛ “مرد که گریہ نمیکنہ” اس ام اس جدید و […]

اس ام اس جدید و ناب اردیبهشت

اس ام اس جدید و ناب اردیبهشت

گرم یاد آورے یانہ

من از یادت نمیکاھم

اس ام اس جدید و ناب اردیبهشت

سلامتے روزاے بےکسے

روزایے که درو دیوار ھم دلشون به حالت میسوزہ

روزایے که یه بغض تو گلوتہ

یه جملہ ھمش میاد تو ذھنت؛

“مرد که گریہ نمیکنہ”

اس ام اس جدید و ناب اردیبهشت

آدماے خوب

ھیچوقت نہ از یاد میرن ،نہ از دل…

اس ام اس جدید و ناب اردیبهشت

وقتے دیگہ خیلے خستہ اے نا ندارے…

وقتے از آدما خستہ اے…

از دنیا خستہ اے…

از خودتو کارات خستہ

اے…

وقتے از ھمہ چے بدت میاد…

از خودت

دنیات

آدماے دورت

بعدش تعجب میکنے ک چجورے ھنوز سر پایے…؟!

اس ام اس جدید و ناب اردیبهشت

آرامش در زندگے بہترین چیزہ

پس بیا ب آرامش فکر کنیم

ب عشق

ب زندگے

ب زیبایے

ب بہشت

ب جہنم

ب درک

ب تو چ

ب من چ

برو اعصاب ندارم

اس ام اس جدید و ناب اردیبهشت

ھستم ب یاد ھمہ ے اونایے ک نیستن…

اس ام اس جدید و ناب اردیبهشت

اگہ بعضے وختا نمیشنوے ک

دوستت دارم ب خاطر سایلنت دلمہ…

نہ اینکہ بیمعرفتم…

اس ام اس جدید و ناب اردیبهشت

چ تاثیرے دارد غصہ نخور درست میشود گفتنہاے مادر

اثرش را ھزار قرص خواب آور ندارد…

اس ام اس جدید و ناب اردیبهشت

ب سلامتی دوستایی که

وفاداریشونو “زمان”ثابت کرده نه”زبان”

اس ام اس جدید و ناب اردیبهشت

این روزھا خبرے نیست

جز سیر صعودیہ دلتنگے ھاے من براے تو

اس ام اس جدید و ناب اردیبهشت

الان چن روزے میشہ ک از خونہ رفتہ

ولے ھنوز ھیچ آھنگے ازش بیرون نیومدہ؟

مسئولیییین…؟!

اس ام اس جدید و ناب اردیبهشت

ب سلامتے اون پسرے ک زیر تیشرتش زیر پوش پوشید

تا اگہ ی زمانے خم شد کمرش معلوم نشہ…

بسلامتے اونے ک نیست ولے بوے نبودنش تموم اتاقمو پر کردہ…

همچنین بخوانید:  اس ام اس و جملات عاشقانه و خفن در مورد پاییز

بسلامتے خودم ک ب پاش وایسادم

آخرش برگش گف؛تو ھنوز اینجایے؟؟؟خستہ نشدے؟؟برو دیگہ…!

اس ام اس جدید و ناب اردیبهشت

تو اگر بیخبر ازقلب پریشان منے…

باهمہ بیخبرے هم نفس جان منے…

من هنوز از می چشمان سیاهت مستم…

گفتم ای جان بنویسم ک ب یادت هستم…

اس ام اس جدید و ناب اردیبهشت

ب سلامتے “خودم”

چراشو نپرس ک اشکت درمیاد

اس ام اس جدید و ناب اردیبهشت