داستان ضرب المثل میمون پیر دستش را داخل نارگیل نمی کند
داستان ضرب المثل میمون پیر دستش را داخل نارگیل نمی کند

داستان ضرب المثل میمون پیر دستش را داخل نارگیل نمی کند در هندوستان ، شکارچیان برای شکار میمون ها سوراخ کوچکی در نارگیل ایجاد می کنند و یک موز در آن می گذارند و زیر خاک پنهان می کنند. میمون جوان و بی تجربه دست در نارگیل می برد و به موز چنگ می اندازد […]

داستان ضرب المثل میمون پیر دستش را داخل نارگیل نمی کند

ریشه حکایت داستان ضرب المثل میمون پیر دستش را داخل نارگیل نمی کند

در هندوستان ، شکارچیان برای شکار میمون ها سوراخ کوچکی در نارگیل ایجاد می کنند و یک موز در آن می گذارند و زیر خاک پنهان می کنند.

میمون جوان و بی تجربه دست در نارگیل می برد و به موز چنگ می اندازد ، اما دیگر نمی تواند دست اش را بیرون بکشد ، چون مشت اش از دهانه سوراخ خارج نمی شود. فقط به خاطر این که حاضر نیست میوه را رها کند. در این جا ، میمون درگیر یک جنگ ناممکن معطل می ماند و سرانجام شکار می شود. همین ماجرا ، دقیقاً در زندگی ما هم رخ می دهد.

ضرورت دستیابی به چیزهای مختلف در زندگی ، ما را زندانی آن چیزها می کند. در حقیقت متوجه نیستیم که از دست دادن بخشی از چیزی، بهتر است تا از دست دادن کل آن چیز. در تله گرفتار می شویم، اما از چیزی که به دست آورده ایم، دست نمی کشیم، خودمان را عاقل می دانیم؛ اما (از ته دل می گویم) می دانیم که این رفتار یک جور حماقت است.

داستان ضرب المثل میمون پیر دستش را داخل نارگیل نمی کند