فرزندان زنده یاد حسین پناهی + عکس ها
فرزندان زنده یاد حسین پناهی + عکس ها
پسر شادروان حسین پناهی در مراسم بزرگداشت و دختر حسین پناهی در بزرگداشت مرحوم حسین پناهی را در نمکستان ببینید.

پسر شادروان حسین پناهی در مراسم بزرگداشت

پسر شادروان حسین پناهی در مراسم بزرگداشت

بزرگداشت مرحوم حسین پناهی

دختر حسین پناهی در بزرگداشت مرحوم حسین پناهی

دختر حسین پناهی در بزرگداشت مرحوم حسین پناهی

فرزندان زنده یاد حسین پناهی + عکس ها