جملات فلسفی افلاطون
جملات فلسفی افلاطون

جملات فلسفی افلاطون آنچه شایسته نیست به آرزو مخواه و بدان که انتقام  خدا از بنده به خشمِ بی رحمانه و بی حرمتی و سرزنش نبـُود بلکه به متحول کردن و ادب کردن از فرط  عشق باشد جملات فلسفی افلاطون در جهان یگانه مایه نیکبختی انسان محبت است جملات فلسفی از افلاطون نیرومند ترین مردم […]

جملات فلسفی افلاطون

جملات فلسفی افلاطون

آنچه شایسته نیست به آرزو مخواه

و بدان که انتقام  خدا از بنده

به خشمِ بی رحمانه و بی حرمتی و سرزنش نبـُود

بلکه به متحول کردن و ادب کردن از فرط  عشق باشد

جملات فلسفی افلاطون

در جهان

یگانه مایه نیکبختی انسان محبت است

جملات فلسفی از افلاطون

نیرومند ترین مردم کسی است

که بر خشم خود غلبه کند

جملات فلسفی افلاطون

زینت انسان به سه چیز است

علم ، محبت ، آزادی

جملات فلسفی از افلاطون

عوام ثروتمندان را محترم می دانند

و خواص دانشمندان را

جملات فلسفی افلاطون

به عقیده من تنها موضوعی که شایسته است

مغز انسان را نگران بدارد آینده فرزندان اوست

و اندیشه این موضوع که چه کار کند تا فرزندان او خوشبخت شوند ؟

جملات فلسفی از افلاطون

کسی که در ایام موفقیت و خوشی تو را ثنا گوید با آنچه در تو نیست

البته در روز ناسازی و اقتراق هم از دروغ و بهتان در حق تو دریغ نخواهد کرد

جملات فلسفی افلاطون

سزاوار است مرد عاقل هنگام تناول لذائذ یاد اورد

تلخی دوا را و زیاد نخورد

جملات فلسفی از افلاطون

آنان که می خواهند خوب زندگی کنند

باید به حقیقت نزدیک بشوند

زیرا پس از میل به مقام حقیقت یابی است که

دست از غم و اندوه دنیا دست بر می دارند

جملات فلسفی افلاطون

درغگو از دروغگوی دیگر در حذر است

جملات فلسفی از افلاطون

با دوست طوری رفتار کن که به حاکم محتاج نشوی

وبا دشمن طوری معامله نما که اگر کار به محاکمه کشید ظفر تو را باشد

جملات فلسفی افلاطون

از نزدیکی به کسی که

قادر به حفظ اسرار و رموز خود نیست پرهیز نما

درباره ی مردم ستمگر چنین می گویم کــه بیشتر آنــها اگر در جوانی گرفتار نشوند. در پایان کار رسوا و روسیاه می شوند و در روزهای پیری و بیچارگی مورد سبک داشت بیگانــه و هم میــهن قرار می گیرند.

همچنین بخوانید:  سخنان فلسفی و پند آموز سری ۱۸

جملات فلسفی از افلاطون

بر آسایش و خواب اقدام مکن .

مگر بعد از آنکه محاسبــه ی نفس در ســه چیز را بــه تقدیم رسانیده باشی:

اول آنکه تأمل کنی تا در آن روز هیچ خطا از تو واقع شده است یا نــه

دوم آنکه تأمل کنی تا هیچ خیر اکتساب کرده ای یا نــه

سوم آنکه کوتاهی کرده ای در عمل بــه ندای درونت یا نــه.

جملات فلسفی افلاطون