شعر موج از فروغ فرخزاد
شعر موج از فروغ فرخزاد

شعر زیبا و خواندنی موج از فروغ فرخ زاد تو در چشم من همچو موجی خروشنده و سرکش و ناشکیبا که هر لحظه ات می کشاند بسوئی نسیم هزار آرزوی فریبا تو موجی تو موجی و دریای حسرت مکانت پریشان رنگین افق های فردا نگاه مه آلوده دیدگانت تو دائم بخود در ستیزی تو هرگز […]

شعر زیبا و خواندنی موج از فروغ فرخ زاد

شعر موج از فروغ فرخزاد

تو در چشم من همچو موجی

خروشنده و سرکش و ناشکیبا

که هر لحظه ات می کشاند بسوئی

نسیم هزار آرزوی فریبا

تو موجی

تو موجی و دریای حسرت مکانت

پریشان رنگین افق های فردا

نگاه مه آلوده دیدگانت

تو دائم بخود در ستیزی

تو هرگز نداری سکونی

تو دائم ز خود می گریزی

تو آن ابر آشفته نیلگونی

چه می شد خدایا …

چه می شد اگر ساحلی دور بودم؟

شبی با دو بازوی بگشوده خود

ترا می ربودم … ترا می ربودم

شعر موج از فروغ فرخزاد

شعر موج از فروغ فرخزاد | موج فروغ فرخزاد | شعر موج فروغ فرخزاد | شعر موج فروغ