شعر چشم انتظار از استاد شهریار ندار عشقم و با دل سر قمارم نیست که تاب و طاقت آن مستی و خمارم نیست دگر قمار محبت نمی برد دل من که دست بردی از این بخت بدبیارم نیست شعر چشم انتظار از استاد شهریار من اختیار نکردم پس از تو یار دگر به غیر گریه […]

شعر چشم انتظار از استاد شهریار

شعر چشم انتظار از استاد شهریار

شعر چشم انتظار از استاد شهریار

ندار عشقم و با دل سر قمارم نیست

که تاب و طاقت آن مستی و خمارم نیست

دگر قمار محبت نمی برد دل من

که دست بردی از این بخت بدبیارم نیست

شعر چشم انتظار از استاد شهریار

من اختیار نکردم پس از تو یار دگر

به غیر گریه که آن هم به اختیارم نیست

به رهگذار تو چشم انتظار خاکم و بس

که جز مزار تو چشمی در انتظارم نیست

شعر چشم انتظار از استاد شهریار

تو میرسی به عزیزان سلام من برسان

که من هنوز بدان رهگذر گذارم نیست

چه عالمی که دلی هست و دلنوازی نه

چه زندگی که غمم هست و غمگسارم نیست

شعر چشم انتظار از استاد شهریار

به لاله های چمن چشم بسته می گذرم

که تاب دیدن دل های داغدارم نیست

شعر چشم انتظار از استاد شهریار