زندان عجیب برای خلاف سنگین ها + عکس ها
زندان عجیب برای خلاف سنگین ها + عکس ها

زندان عجیب برای خلاف سنگین ها + عکس ها این زندان ابتدا فقط بازداشتگاه موقت بود و کسی بیشتر از ۷۲ ساعت در آن نمی ماند گفتنیست این زندان عجیب کلا ۴.۵ در ۳.۵ متر مربع فضا دارد ولی بیش از ۴۰ زندانی در آن نگهداری می شود مسئولین زندان برای اینکه این افراد شرور […]

زندان عجیب برای خلاف سنگین ها + عکس ها

زندان خلاف ,خلاف کارهای جرم سنگین , عکس های خفن زندان مخوف

این زندان ابتدا فقط بازداشتگاه موقت بود و کسی بیشتر از ۷۲ ساعت در آن نمی ماند

زندان خلاف ,خلاف کارهای جرم سنگین , عکس های خفن زندان مخوف

گفتنیست این زندان عجیب کلا ۴.۵ در ۳.۵ متر مربع فضا دارد

ولی بیش از ۴۰ زندانی در آن نگهداری می شود

زندان خلاف ,خلاف کارهای جرم سنگین , عکس های خفن زندان مخوف

مسئولین زندان برای اینکه این افراد شرور را درس عبرت برای دیگران کنند

این قفس ها را به زندان دائمی انها تبدیل کردند

زندان عجیب برای خلاف سنگین ها + عکس ها