دلنوشته جدایی
دلنوشته جدایی

دلنوشته جدایی در سكوت به انتهاي راهرو پرواز مي كنم … گويي از آينه ها صدا مي گذشت … به سوي صدا رهسپار مي شوم … نور مهتابِ امشب … نوازشگر چشمها مي شود…. دلم به لبخند تنهاي مادر خوش است صداي باد و باران … كمي همهمه مي كند .. رقص پرده ها … […]

دلنوشته جدایی

دلنوشته جدایی

در سكوت به انتهاي راهرو پرواز مي كنم …

گويي از آينه ها صدا مي گذشت …

به سوي صدا رهسپار مي شوم …

نور مهتابِ امشب …

نوازشگر چشمها مي شود….

دلم به لبخند تنهاي مادر خوش است

صداي باد و باران …

كمي همهمه مي كند ..

رقص پرده ها …

مي شود دل خوش لحظه ها …

گردش بوي عود از اتاق بغل …

عاشقانه مستم كند …

قدم از قدم بر ندارم …

چشم بر هم مي نهم …

غرش اسمان …

خلوت دلم را به يغما …. بَرد

صداي در

در هجوم دردها

به ناكاميم مي كشد

راسخ و استوار

در خيال خود

از زمين كنده مي شوم

اخرين روز بودنم را

درنگاه مرد قلبم

بي هيچ حرف

خط خطي مي كنم …

اثر زيبا . ب ( نيلا )

دلنوشته جدایی