هفت کوتوله واقعی + عکس ها
هفت کوتوله واقعی + عکس ها

هفت کوتوله واقعی + عکس ها این زن و شوهر به طور مادر زادی کوتوله به دنیا آمده اند. ۱۳ سال از ازدواج این زن و شوهر گرجستانی می گذرد و حاصلش ۵ فرزند است فرزندان این زوج نیز کوتوله به دنیا آمده اند و از این رو در گرجستان به خانواده ۷ کوتوله مشهور […]

هفت کوتوله واقعی + عکس ها

هفت کوتوله واقعی , عکس های هفت کوتوله واقعی , خانواده هفت کوتوله

این زن و شوهر به طور مادر زادی کوتوله به دنیا آمده اند. ۱۳ سال از ازدواج این زن و شوهر گرجستانی می گذرد و حاصلش ۵ فرزند است

هفت کوتوله واقعی , عکس های هفت کوتوله واقعی , خانواده هفت کوتوله

فرزندان این زوج نیز کوتوله به دنیا آمده اند و از این رو در گرجستان به خانواده ۷ کوتوله مشهور شده اند

هفت کوتوله واقعی + عکس ها