مجموعه اس ام اس های فلسفی قشنگ
مجموعه اس ام اس های فلسفی قشنگ

مجموعه اس ام اس های فلسفی قشنگ | اس ام اس فلسفی در این دنیا از دو راه می توان موفق شد : یا از هوش خود یا از نادانی دیگران !!! اس ام اس های فلسفی قشنگ شکست نخوردن هرگز به معنای پیشرفت نیست ! اس ام اس های فلسفی قشنگ مهم بودن رو فراموش […]

مجموعه اس ام اس های فلسفی قشنگ | اس ام اس فلسفی

مجموعه اس ام اس های فلسفی قشنگ | اس ام اس فلسفی

در این دنیا از دو راه می توان موفق شد :

یا از هوش خود یا از نادانی دیگران !!!

اس ام اس های فلسفی قشنگ

شکست نخوردن

هرگز به معنای پیشرفت نیست !

اس ام اس های فلسفی قشنگ

مهم بودن رو فراموش کن !

تیتر روزنامه ی یکشنبه ، زباله ی روز دوشنبه است …

اس ام اس های فلسفی قشنگ

زندگی مانند یک سوال چند گزینه ای است …

گاهی این گزینه ها هستند

که باعث سردرگمی شما می شوند

نه خود سؤال …

اس ام اس های فلسفی قشنگ

سعی برای بهتر بودن

بهتر از این است که وانمود کنی که بهترینی !

اس ام اس های فلسفی قشنگ

خوشبختی هماهنگی آرزوها

با حوادث روزگار است …

اس ام اس های فلسفی قشنگ

تنها زمانی‌ صبور خواهی‌ شد

که صبر را یک قدرت بدانی نه یک ضعف …

اس ام اس های فلسفی قشنگ

برای پخته شدن کافیست

که هنگام عصبانیت از کوره در نروی !

اس ام اس های فلسفی قشنگ

اگه گذشته بهت زنگ زد ،

بزار بره رو پیامگیر

چون حرف تازه ای برای گفتن نداره …

اس ام اس های فلسفی قشنگ

زنها به دنبال مرد کاملند و مردها به دنبال زن کامل …

در حالی که نمیدانند

خداوند آنها را برای کامل کردن یکدیگر آفریده !

مجموعه اس ام اس های فلسفی قشنگ