پیامک و جملات فیلسوفانه با معنی بی صبری در راه موفقيت مانع بزرگی است ناپلئون پیامک و جملات فیلسوفانه با معنی نادان خوشبخت و عاقل بدبخت وجود خارجی ندارد سيسرو پیامک و جملات فیلسوفانه با معنی خوشابه حال کسی که توجه به عيوب خود اورا از توجه به عيوب ديگران باز دارد حضرت محمد ( […]

اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی

پیامک و جملات فیلسوفانه با معنی

بی صبری در راه موفقيت مانع بزرگی است

ناپلئون

پیامک و جملات فیلسوفانه با معنی

نادان خوشبخت و عاقل بدبخت وجود خارجی ندارد

سيسرو

پیامک و جملات فیلسوفانه با معنی

خوشابه حال کسی که توجه به عيوب خود

اورا از توجه به عيوب ديگران باز دارد

حضرت محمد ( ص)

پیامک و جملات فیلسوفانه با معنی

عده ای دائم می نالند که گلسرخ خار دارد

ما بايد شاد باشيم که خارها گل دارند

آلفونس کار

پیامک و جملات فیلسوفانه با معنی

برای کسی که آهسته و پيوسته راه می رود

هيچ راهی دور نيست

لابروير

پیامک و جملات فیلسوفانه با معنی

تعليم بزرگترين هديه ای است که

مردم نيکوکار می توانند به گدايان و بينوايان بدهند

وولر

پیامک و جملات فیلسوفانه با معنی

بايد زياد مطالعه کنيم تا بدانيم که هيچ نمی دانيم

مونتسکيو

پیامک و جملات فیلسوفانه با معنی

هنگامی که وظيفه ات را انجام دادی

موظفی از انجام آن شادمان باشی

گوته

پیامک و جملات فیلسوفانه با معنی

غير ممکن است دو بار پای خود را در يک آب روان فروبريم

هراسيلتوس

پیامک و جملات فیلسوفانه با معنی

باطن انسان که اصلاح شود رفتار او استوارترشود

امام جعفر صادق (ع)

پیامک و جملات فیلسوفانه با معنی

اگر می خواهی قيمت پول را بدانی ، قرض کن

فرانکلين

پیامک و جملات فیلسوفانه با معنی

کسی که فکر و تدبير دارداز هرچيزکه ببيند پند می گيرد

امام علی (ع)

پیامک و جملات فیلسوفانه با معنی

آنقدر برمال دنيا حريص مباش که از مفقود شدنش اندوهناک شوی

سقراط

پیامک و جملات فیلسوفانه با معنی