اس ام اس فلسفی سری ۶
اس ام اس فلسفی سری ۶

اس ام اس فلسفی آبان سخنان بزرگان جملات دانشمندان غیر ممکن است دو بار پای خود را در یک آب روان فروبریم هراسیلتوس اس ام اس فلسفی آبان سخنان بزرگان جملات دانشمندان باطن انسان که اصلاح شود رفتار او استوارترشود امام جعفر صادق (ع) اس ام اس فلسفی آبان سخنان بزرگان جملات دانشمندان اگر می […]

اس ام اس فلسفی آبان

اس ام اس فلسفی

سخنان بزرگان جملات دانشمندان

غیر ممکن است دو بار پای خود را در یک آب روان فروبریم

هراسیلتوس

اس ام اس فلسفی آبان

سخنان بزرگان جملات دانشمندان

باطن انسان که اصلاح شود

رفتار او استوارترشود

امام جعفر صادق (ع)

اس ام اس فلسفی آبان

سخنان بزرگان جملات دانشمندان

اگر می خواهی قیمت پول را بدانی قرض کن

فرانکلین

اس ام اس فلسفی آبان

سخنان بزرگان جملات دانشمندان

آنقدر برمال دنیا حریص مباش که از مفقود شدنش اندوهناک شوی

سقراط

اس ام اس فلسفی آبان

سخنان بزرگان جملات دانشمندان

ازشنیدن کارهای شرافتمندانه خویش خجالت مکش

کریستوفر مارلو

اس ام اس فلسفی آبان

سخنان بزرگان جملات دانشمندان

عزت و احترام  قیمت زحمت و مشقت است

حسن رشدیه

اس ام اس فلسفی آبان

سخنان بزرگان جملات دانشمندان

باید زندگی کرد برای نوشتن

نه نوشتن برای زندگی کردن

ژول برنارد

اس ام اس فلسفی آبان

سخنان بزرگان جملات دانشمندان

چیزی که دانش بیارد راستی است

ابوعلی سینا

اس ام اس فلسفی آبان

سخنان بزرگان جملات دانشمندان

حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است

چارلی چاپلین

اس ام اس فلسفی آبان

سخنان بزرگان جملات دانشمندان

کسی که فکر و تدبیر دارد از هر چیز که ببیند پند می گیرد

امام علی (ع)

اس ام اس فلسفی آبان

سخنان بزرگان جملات دانشمندان

بزرگترین نشانه اراده قوی  وجود متانت و آرامش است

کانادی

اس ام اس فلسفی آبان

سخنان بزرگان جملات دانشمندان

من خودرا محتاج نمی دانم

زیرا طریقه قناعت رایاد گرفته ام

بوسی

اس ام اس فلسفی آبان

سخنان بزرگان جملات دانشمندان

اگر می خواهی اندوهگین نباشی حسود نباش

انوشیروان

اس ام اس فلسفی آبان

سخنان بزرگان جملات دانشمندان

اگر بر ناتوان خشمگین شدی دلیل براین است که قوی نیستی

ولتر

اس ام اس فلسفی آبان