اس ام اس فلسفی سری ۲۰
اس ام اس فلسفی سری ۲۰

اس ام اس فلسفی اردیبهشت از شنیدن کارهای شرافتمندانه خویش خجالت مکش کریستوفر مارلو اس ام اس فلسفی اردیبهشت عزت و احترام قیمت زحمت و مشقت است حسن رشدیه اس ام اس فلسفی اردیبهشت باید زندگی کرد برای نوشتن نه نوشتن برای زندگی کردن ژول برنارد اس ام اس فلسفی اردیبهشت چیزی که دانش بیارد […]

اس ام اس فلسفی اردیبهشت

اس ام اس فلسفی

از شنیدن کارهای شرافتمندانه خویش خجالت مکش

کریستوفر مارلو

اس ام اس فلسفی اردیبهشت

عزت و احترام

قیمت زحمت و مشقت است

حسن رشدیه

اس ام اس فلسفی اردیبهشت

باید زندگی کرد برای نوشتن

نه نوشتن برای زندگی کردن

ژول برنارد

اس ام اس فلسفی اردیبهشت

چیزی که دانش بیارد راستی است

ابوعلی سینا

اس ام اس فلسفی اردیبهشت

حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است

چارلی چاپلین

اس ام اس فلسفی اردیبهشت

کسی که فکر و تدبیر دارد

از هر جیز که ببیند پند می گیرد

امام علی (ع)

اس ام اس فلسفی اردیبهشت

بزرگترین نشانه اراده قوی

وجود متانت و آرامش است

کانادی

اس ام اس فلسفی اردیبهشت

من خود را محتاج نمی دانم

زیرا طریقه قناعت رایاد گرفته ام

بوسی

اس ام اس فلسفی اردیبهشت

اگر می خواهی اندوهگین نباشی حسود نباش

انوشیروان

اس ام اس فلسفی اردیبهشت

اگر بر ناتوان خشمگین شدی

دلیل براین است که قوی نیستی

ولتر

اس ام اس فلسفی اردیبهشت

هیزم شکن قبل از آنکه نیرو و قدرت بخواهد ، مهارت لازم دارد

هومر

اس ام اس فلسفی اردیبهشت

اندیشه های بزرگ است که مایه بزرگی است نه کارهای بزرگ

رابرت برونینگ

اس ام اس فلسفی اردیبهشت

چه کسی همه چیز را مغلوب می کند

و خودش هرگز مغلوب نمی شود

لئون تولستوی

اس ام اس فلسفی اردیبهشت

اولین مرحله انجام کار خیر

تمایل به انجام آن است

رولند هیل

اس ام اس فلسفی اردیبهشت

همواره حقیقت را باید با دلی ساده و عاری از غش جستجو کرد

برناردسن پیر

اس ام اس فلسفی اردیبهشت