اس ام اس فلسفی سری ۲۴
اس ام اس فلسفی سری ۲۴

اس ام اس فلسفی تیر ازشنیدن کارهای شرافتمندانه خویش خجالت مکش کریستوفر مارلو اس ام اس فلسفی تیر عزت و احترام ؛ قیمت زحمت و مشقت است حسن رشدیه اس ام اس فلسفی تیر باید زندگی کرد برای نوشتن نه نوشتن برای زندگی کردن ژول برنارد اس ام اس فلسفی تیر چیزی که دانش بیارد […]

اس ام اس فلسفی تیر

اس ام اس فلسفی تیر

ازشنیدن کارهای شرافتمندانه خویش خجالت مکش

کریستوفر مارلو

اس ام اس فلسفی تیر

عزت و احترام ؛ قیمت زحمت و مشقت است

حسن رشدیه

اس ام اس فلسفی تیر

باید زندگی کرد برای نوشتن

نه نوشتن برای زندگی کردن

ژول برنارد

اس ام اس فلسفی تیر

چیزی که دانش بیارد ؛ راستی است

ابوعلی سینا

اس ام اس فلسفی تیر

حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است

چارلی چاپلین

اس ام اس فلسفی تیر

کسی که فکر و تدبیر دارد از هر چیز که ببیند پند می گیرد

امام علی (ع)

اس ام اس فلسفی تیر

بزرگترین نشانه اراده قوی ؛ وجود متانت و آرامش است

کانادی

اس ام اس فلسفی تیر

من خودرا محتاج نمی دانم

زیرا طریقه قناعت رایاد گرفته ام

بوسی

اس ام اس فلسفی تیر

اگر می خواهی اندوهگین نباشی ؛ حسود نباش

انوشیروان

اس ام اس فلسفی تیر

اگر بر ناتوان خشمگین شدی دلیل براین است که قوی نیستی

ولتر

اس ام اس فلسفی تیر

هیزم شکن قبل از آنکه نیرو وقدرت بخواهد ، مهارت لازم دارد

هومر

اس ام اس فلسفی تیر

اندیشه های بزرگ است که مایه بزرگی است ؛ نه کارهای بزرگ

رابرت برونینگ

اس ام اس فلسفی تیر

چه کسی همه چیز را مغلوب می کند و خودش هرگز مغلوب نمی شود

لئون تولستوی

اس ام اس فلسفی تیر

اولین مرحله انجام کار خیر ، تمایل به انجام آن است

رولند هیل

اس ام اس فلسفی تیر

همواره حقیقت را باید با دلی ساده و عاری از غش جستجو کرد

برناردسن پیر

اس ام اس فلسفی تیر