بینی های عجیب و غریب این زن ها + عکس ها
بینی های عجیب و غریب این زن ها + عکس ها
در گذشته بخاطر حملات قبیله ها به یکدیگر زنان این قبیله برای زشت جلوه دادن ظاهرشان دو دکمه در بینی خود قرار می دادند.

بینی های عجیب و غریب این زن ها + عکس ها

در گذشته بخاطر حملات قبیله ها به یکدیگر زنان این قبیله

بینی های عجیب و غریب این زن ها + عکس ها

برای زشت جلوه دادن ظاهرشان دو دکمه در بینی خود قرار می دادند

بینی های عجیب و غریب این زن ها + عکس ها

البته این رسم هنوز پابرجاست که جای بسی تعجب دارد