بینی های عجیب و غریب این زن ها + عکس ها در گذشته بخاطر حملات قبیله ها به یکدیگر زنان این قبیله برای زشت جلوه دادن ظاهرشان دو دکمه در بینی خود قرار می دادند البته این رسم هنوز پابرجاست که جای بسی تعجب دارد

بینی های عجیب و غریب این زن ها + عکس ها

بینی های عجیب و غریب این زن ها + عکس ها

بینی های عجیب و غریب این زن ها + عکس ها

در گذشته بخاطر حملات قبیله ها به یکدیگر زنان این قبیله

بینی های عجیب و غریب این زن ها + عکس ها

بینی های عجیب و غریب این زن ها + عکس ها

برای زشت جلوه دادن ظاهرشان دو دکمه در بینی خود قرار می دادند

بینی های عجیب و غریب این زن ها + عکس ها

بینی های عجیب و غریب این زن ها + عکس ها

البته این رسم هنوز پابرجاست که جای بسی تعجب دارد