کم کردن ۱۱۴ کیلو در ۱۸ ماه + عکس ها
کم کردن ۱۱۴ کیلو در ۱۸ ماه + عکس ها
این جوان 210 کیلویی در 18 ماه توانسن وزن خود را به 96 کیلو برساند. روزی دختری این جوان را به خاطر ظاهرش مورد تمسخر قرار میدهد...

این جوان ۲۱۰ کیلویی در ۱۸ ماه توانسن وزن خود را به ۹۶ کیلو برساند.

عکس چاق هایی که لاغر شدند

روزی دختری این جوان را به خاطر ظاهرش مورد تمسخر قرار میدهد

عکس افراد چاق که لاغر شدند

و همین امر باعث می شد تا این جوان تصمیم خود را برای لاغر شدن عملی کند

کم کردن 114 کیلو در 18 ماه + عکس ها

او با ورزش توانسته به وزن ایده آل برسد شما هم اگر می خواهید لاغر شوید همین الان زمان تصمیم گیریست

این تصاویر به ما نشان میدهد که خواستن توانستن است

کم کردن ۱۱۴ کیلو در ۱۸ ماه + عکس ها