تصویری ناراحت کننده از دختر بچه سوری که از قوطی کنسرو به جای پای مصنوعی استفاده کرده است
تصویری ناراحت کننده از دختر بچه سوری که از قوطی کنسرو به جای پای مصنوعی استفاده کرده است

تصویری ناراحت کننده از دختر بچه سوری که از قوطی کنسرو به جای پای مصنوعی استفاده کرده است جنگ داخلی سوریه صدها هزار نفر از اهالی این کشور را به کشتن داده و چندین برابر آنها مجروح و معلول شده اند و نیز میلیون ها انسان آواره گشته اند. در تصویر فوق دختر بچه معلول […]

تصویری ناراحت کننده از دختر بچه سوری که از قوطی کنسرو به جای پای مصنوعی استفاده کرده است

تصویری ناراحت کننده از دختر بچه سوری که از قوطی کنسرو به جای پای مصنوعی استفاده کرده است

جنگ داخلی سوریه صدها هزار نفر از اهالی این کشور را به کشتن داده و چندین برابر آنها مجروح و معلول شده اند و نیز میلیون ها انسان آواره گشته اند. در تصویر فوق دختر بچه معلول سوری را می بینید که از قوطی کنسرو بجای پای مصنوعی استفاده کرده است. تصویری دردناک که عمق فاجعه را در سوریه نشان می دهد. به امید بازگشت صلح و امنیت به این کشور.