شنبه, 1 آبان , 1400
بیمارستان - نمکستان
آدرس دقیق ، شماره تلفن و نوبت دهی تلفنی و اینترنتی بیمارستان میلاد 20 سپتامبر 2017

آدرس دقیق ، شماره تلفن و نوبت دهی تلفنی و اینترنتی بیمارستان میلاد

برای این پست اطلاعات دقیق بیمارستان میلاد را به همراه روش نوبت گیری به صورت غیر حضوری در این بیمارستان مجهز و بزرگ آماده کرده ایم