دوشنبه, 7 فروردین , 1402
حکایت ضرب المثل های ایرانی - نمکستان
07 سپتامبر 2013

ضرب المثل نانش بده ایمانش مپرس

ضرب المثل نانش بده ایمانش مپرس بعضي ها هنگام احسان و نيکوکاري هم دست از تعصب و تقيد برنمي دارند و از کيش و آيين و ساير معتقدات مذهبي سائل مستمند پرسش مي کنند به قسمي که آن بيچاره به جان مي آيد تا پشيزي در کف دستش گذارند در حالي که نوع پروري و […]

24 آگوست 2013

داستان ضرب المثل دوغ و دوشاب یکی است

داستان ضرب المثل دوغ و دوشاب یکی است وقتي که به فداکاري هاي افراد توجه نشود و خوب و بد در يک کفه قرار گيرد به ضرب المثل بالا تمثيل مي کنند و يا به عبارت ديگر مي گويند : دوغ و دوشاب پيشش يکي است دوغ که متفرع از ماست است و پس از […]

17 آگوست 2013

داستان ضرب المثل دو قورت و نیمش باقیه

داستان ضرب المثل دو قورت و نیمش باقیه این ضرب المثل درباره کسي است که حرصش را معياري نباشد و بيش از ميزان شايستگي انتظار مساعدت داشته باشد عبارت مثلي بالا از جنبۀ ديگر هم مورد استفاده و اصطلاح قرار مي گيرد و آن موقعي است که شخص در ازاي تقصير و خطاي نابخشودني که […]