دوشنبه, 7 فروردین , 1402
حکومت پهلوی - نمکستان
دو طریقه خطا که رهزن جوانان دیندار بود 19 فوریه 2023

دو طریقه خطا که رهزن جوانان دیندار بود

در باب جولان دهی فرقه بهائیت در دوره سلطنت پهلوی‌ها به ویژه پهلوی دوم، فراوان سخن رفته است، اما در مقال پی آمده، موضوع در باره گروهی است که برای مبارزه با این فرقه به میدان آمد.