پنج شنبه, 30 دی , 1400
رنگ خاکستری - نمکستان
روانشناسی رنگ خاکستری در شخصت افراد، دکوراسیون و تجارت 18 اکتبر 2021

روانشناسی رنگ خاکستری در شخصت افراد، دکوراسیون و تجارت

رنگ خاکستری یک رنگ بی طرف است. جدا، خنثی، بی طرف و غیرقابل انکار است. از دیدگاه روانشناسی رنگ، خاکستری رنگ سازش است.