سه شنبه, 25 مرداد , 1401
سخنان ارد بزرگ در مورد عشق - نمکستان
03 نوامبر 2013

سخنان حکیمانه ارد بزرگ

سخنان حکیمانه ارد بزرگ Words of wisdom Orod آدمیانی مانند گل های لاله زندگی کوتاه در هستی  و نقشی ماندگار در اندیشه ما دارند سخنان حکیمانه ارد بزرگ Words of wisdom Orod نادانی و پستی یک نفر در گذشته نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد سخنان حکیمانه ارد بزرگ Words of wisdom Orod […]